1 milion sevape sa herë që i thua këto fjalë! – Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kjo fjalë aq shumë shpërblim ka te tek Zoti, sa që nëse thuhet në një formë të caktuar mer njeriu 1 milion sevape.

1 milion sevape do të thotë garant për të fshirë 1 milion gjynahe. Kush futet në treg (pazar) dhe thotë: La ilahe il-IAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-Mulku ve lehul-hamdu, juhji ve jumitu, ve Huve hajjun la jemutu bi jedihi el-hajru ve Huve ala kul-li shej’in Kadir

Nuk ka hyjni që meriton të adhurohet përveç Allahut, Ai është Një dhe i pa rival; Atij i takon sundimi dhe vetëm Atij i takon falenderimi; Ai jep jetë dhe vdekje, ndërsa Ai është i Gialli i Cili nuk vdes kurrë. Në Dorën e Tij është gjithë e mira dhe Ai është i Plotëfuqishëm mbi çdo gjë.

A ka njeri që mund të bëjë 1 milion gjynahe në ditë! Treg quhet edhe kur futemi në një market, prandaj thuaje.

Dr. Imam Ahmed Kalaja

Kliko këtu për të parë videon