Prej besimit është edhe të duash për vëllanë tënd (të fesë, musliman) atë që dëshiron për vetveten

Enesi r.a. tregon se Pejgamberi (a.s.) ka thënë: “Asnjëri prej jush nuk do të ketë besim (të plotë) derisa të dojë për vëllanë e tij (të fesë, muslimanin) atë që dëshiron për veten e tij.” (Buhariu)