Përshkrimi i dyerve të Xhenetit – Ibn Kajjim el Xheuzije

Ualid Ibn Muslimi transmeton nga Halidi, e ky nga Hasani, se në lidhje me ajetin: “…dhe dyert e tij të happen” ka thënë se ato janë dyer që shikohen. Gjithashtu përmendet prej Halidit, e ky nga Kudate, se ka thënë: “Ato janë dyer, pjesa e jashtme e të cilave shikohet tejpërtej nga pjesa e tyre e brëndshme, kurse pjesa e tyre e brëndshme shihet tejpërtej nga pjesa e tyre e jashtme. Këto dyer flasin dhe u flitet, kuptojnë se cfarë i thuhet, p.sh. (kur u thuhet): ‘hapu’ ose ‘mbyllu’.”

Ebu Shejhu thotë se na ka njoftuar Muhamed Ibn Abdullah Ibn Gajathi nga El Fezariu se ka thënë “Për cdo besimtar në Xhenet do të ketë katër dyer. Nga njëra derë do të hyjnë për tek ai vizitorët engjëj, në një derë tjetër do të hyjnë përsëri vizitorët engjëj, në një tjetër do të hyjnë gratë e tij hyrije dhe nga një derë tjetër që rri mbyllur dhe që qëndron mes tij dhe Daru Selamit, ai do të futet për tek Zoti i tij, nëse dëshiron.”

Transmetohet nga Suhejl Ibn Ebu Salihi, e ky nga Zijad El Nemeri, e ky nga Enes Ibn Maliku, se i Dërguari i Allahut (a.s.) ka thënë: “Unë do të jem i pari që do ta kap dorezën e derës së Xhenetit, pa mburrje.”

Në hadithin e gjatë të “ndërmjetësimit”, përcjellë nga Ibn Ujejne, që e transmeton nga Ali Ibn Zejdi, e ky nga Enesi, i Dërguari i Allahut (a.s.) ka thënë: “Do të marr dorezën e derës së Xhenetit dhe do të trokas (do ta tund) me zhurmë me të.” Këtu thuhet shumë qartë se doreza e derës së Xhenetit është e prekshme, se ajo mund të tundet dhe të trokasë me zhurmë.

Suhejli transmeton nga babai i tij, e ky nga Ebu Hurejre, se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Do të marr dorezën e derës së Xhenetit dhe do të më jepet leja (për t’u futur).”

Kurse nga Aliu r.a. përcillet se: “Kush thotë: “La ilahe il-Allah el-Melikul Hakil Mubin” njëqind herë në
ditë, kjo shprehje do të bëhet garanci për të kundër varfërisë, kundër vrazhdësisë së varrit, me të do të fitojë pasuri dhe me të do të trokasë në derën e Xhenetit.”

Meqë xhenetet qëndrojnë sipër njëri-tjetrit, atëherë edhe dyert e tyre do të qëndrojnë sipër njëra-tjetrës, ku dera e xhenetit më të lartë do të qëndrojë mbi derën e xhenetit që qëndron poshtë tij. Sa më i lartë të jetë xheneti, aq më shumë zgjerohet, kështu që xheneti më i lartë është më i gjërë se Xheneti poshtë tij.

Gjerësia e dyerve varet nga gjerësia e Xhenetit dhe mbase ky është ai qëndrim, i cili solli edhe mospërputhjen e mendimeve në lidhje me gjerësinë e derës, sepse disa dyer të Xhenetit janë
më të larta se disa të tjera.

Për këtë arsye ky umet (populli i Muhamedis a.s.) do të ketë një derë të veçantë nga do të hyjë, veçmas nga popujt e tjerë. Kështu tek “El Musned” shënohet hadithi i Ibn Umerit, që transmeton se i Dërguari i Allahut (a.s.) ka thënë:

“Dera e Xhenetit ku do të hyjë umeti im, është e gjerë sa të ecurit e udhëtarit mbi kalë për tre (vjet) dhe më pas, aq shumë ngjeshen pas dere, sa për pak nuk do t’i palosen shpatullat.” Po te Musnedi shënohet hadithi që Ebu Hurejre transmeton nga i Dërguari i Allahut (a.s.): “Më erdhi Xhibrili, më mori për dore dhe më tregoi Xhenetin në të cilin do të hyjë umeti im.”

Halef Ibn Hisham Berazi thoë se Ebu Shihabi tregon nga Amër Ibn Kajs el Melai, e ky nga Ebu Is’haku, e ky nga Asim Ibn Hamzai, e ky nga Ali Ibn Ebi Talibi, se ka thënë: “Dyert e Xhenetit janë sipër njëra-tjetrës.”

Më pas ka lexuar ajetin: “E kur arrijnë aty dhe dyert e tij happen…”, dhe ka shpjeguar: “…Ata do të gjejnë veten aty, te një pemë, në rrënjët e së cilës ka dy burime që rrjedhin. Kur të pinë nga njëri burim, asnjë mbeturinë apo dicka e dëmshme nuk do të mbetet në barkun e tyre, sepse ato do të pastrohen duke u hedhur tej (nga ajo çfarë pinë).

Më pas do të lahen te burimi tjetër, ku do të shijojnë kënaqësinë e përjetimeve të një jete të mirë. Pas kësaj flokët e tyre nuk do të jenë kurrë të pluhurosur, kurse lëkura e tyre nuk do të ndryshojë më asnjëherë.’

Pastaj lexoi ajetin: “Ishit të mirë, prandaj hyni në të. Aty do të jeni përgjithmonë”, dhe vazhdoi: ‘Burri do të hyjë dhe do të njohë shtëpinë e tij, ndërsa fëmijët do ta presin dhe do ta përgëzojnë, ashtu sic përgëzon familja të dashurin e saj pasi ka ardhur nga një mungesë e gjatë.

Ai do t’i afrohet gruas së tij dhe do t’i tregojë për mundimet që kishte hequr, kurse ajo do të thotë: “A ke parë ndonjëherë dicka të tillë?” Burri do t’i drejtohet derës dhe do të hyjë në shtëpinë e tij. Kur të mbështetet në shtrat, do të shohë shtyllat e shtëpisë së tij, të cilat janë prej perlash: Do t’i hedhë sytë tek e blerta, e kuqja dhe e verdha, dhe më pas do të ngrejë kokën drejt tavanit të shtëpisë, i cili, nëse nuk do të ishte krijuar posacërisht për të, do t’ia kishte marrë shikimin.

Pastaj do të thotë: ‘Falënderimi i takon Allahut që na udhëzoi drejt kësaj. Nuk do të kishim qënë të udhëzuar sikur te mos na kishte udhëzuar Allahu.’” Allahu e di më sëmiri.

Marë nga libri: Udhërrëfyesi shpirtrave drejt vëndit të gëzimeve.
Autor: Ibn Kajjim el Xheuzije.