NËSE SIHET NË ËNDËRR PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE

Sa i përket plotësimit të çështjes apo bashkimit të radhëve, kjo aludon për humbje, mbështetur në fjalën e Allahut “Deri kur toka të ketë marrë stolinë e vet dhe të jetë zbukuruar (me bimë, pemë e me bar), e banorët e saj të mendojnë se janë të zotët e saj, e asaj i vjen urdhri ynë, natën ose ditën.” (Junus, 24)