Musliman është ai që nuk u sjell dëm muslimanëve as me me gjuhën e as me dorën e tij

Abdullah Ibn Amr r.a. tregon se Pejgamberi (a.s.) ka thënë: “Musliman është ai që nuk u sjell dëm muslimanëve as me gjuhën e tij e as me dorën e tij, ndërsa muhaxhir (i shpërngulur për hir të Allahut) është ai që braktis gjithçka që ka ndaluar Allahu.” (Buhariu)