Lakmia e njeriut për pasuri

Nga Ibni Abbasi dhe Enes ibni Maliku r.a. percillet se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Sikur njeriu të kishte një luginë me ar, do të dëshironte t’i ketë dy lugina (në vend të njërës). Dhe gojën e tij asgjë nuk mund ta mbushë (ngopë) përveç dheut. Atyre që bëjnë teube (pendohen) All-llahu xh.sh. ua pranon teuben e tyre”. (Muttefekun alejhi)