Histoia që të mahnit! Si e pranoi Islamin bizesmeni Gjerman?! Ëndrra që e udhëzoi në Islam!

Ëndrra që e udhëzoi në Islam!

Do të tregojmë një ngjarje interesante e cila ka ndodhur në gjermani! Një musliman nga Bosnja jetonte në Gjermani dhe punonte në një fabrikë. Një ditë shkon te zyra e shefit të tij dhe i kërkon leje për një periudhë kohe për shkak se do të shkonte të kryente haxhin. Shefi tij nga kureshtja e pyeti se çka bëhet atje! Atëherë pasoi shpjegimi, përshkrimi Mekës (Qabes) dhe adhurimet e tjera. Dhe pas të gjitha atyre i tha se vizitohet edhe Medina. Shefi pak i përmbajtur pyeti se çka në Medine!

A nuk është ceremonia kryesore në Meke? Boshnjaku ia shpjegoi se në Medine është varrosur profeti Islam i muslimanëve Muhamedi (paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të) dhe ne shkojmë për vizitë atje. Shefi pyeti përsëri se çfarë ka të posaçme atje! Atëherë Boshnjakut iu dha rasti t’ia shpjegojë…

Për më shumë ndiq videon e mëposhtme!