Rekat

Tërësia e lëvizjeve në namaz që përfshin lëvizjet që nga tekbiri fillestar e deri te sexhdeja. Ka namaz me dy, tre ose katër rekate dhe që të gjitha në fund përfundojnë me dhënien e selamit.

 

« Back to Glossary Index