88. Kur’ani në gjuhën shqipe – Surja El-Gashijeh

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. A të erdhi ty lajmi për belanë që kaplon (kijameti)? 2. Atë ditë sheh fytyra të përulura, 3. Të lodhura e të rraskapitura (nga mundimi). 4. Ato hyjnë në zjarrin të ndezur fort, 5. U jepet të pijnë prej një kroi të valë. 6. Ata nuk kanë ushqim tjetër pos një barishte me ferra helmuese. 7. Që as nuk jep fuqi, as nuk largon uri.
8. Atë ditë sheh fytyra të ndritshme, 9. Të kënaqura për veprimet e veta, 10. Në xhennet të shkallës së lartë,

11. Aty nuk dëgjojnë fjalë të pakëndshme, 12. Aty ka kroje që rrjedhin, 13. Aty kanë shtretër të lartë 14. Dhe gastare të vëna pranë, 15. Edhe jastëkë të renduar për mbështetje, 16. Edhe qilima të shtruar. 17. A nuk i shikojnë devet se si janë krijuar? 18. Edhe qiellin se si është ngritur lart! 19. Edhe kodrat se si janë vënduar!
20. Edhe tokën se si është shtruar! 21. E ti pra këshillo, se je vetëm përkujtues, 22. Ti ndaj tyre nuk je mbizotërues! 23. Përveç atij që zbrapset e nuk beson, 24. All-llahu atë me vuajtje të mëdha e dënon. 25. Vetëm te Ne kthimin e kanë. 26. Dhe vetëm detyrë Jona është llogaria e tyre.